සේවා වනිතා පුවත්

30 Sep 2016

ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව නාවික පෙර පාසල්වල දූ දරුවන් වෙනුවෙන් පරිසරය සුරැකීමේ වැඩසටහනක්
 

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනී යමුනා විජේගුණරත්න මැතිණියගේ සංකල්පයකට අනුව, නාවික පෙරපාසල් හි කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් පරිසරය සුරකීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් අද (30) උදෑසන පවත් වන ලදී.

More

09 Sep 2016

සේවා වනිතා ඒකකය විසින් විශේෂඥ වෛද්‍ය සායනයක් පවත්වයි
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මිය‍ගේ සංකල්පයකට අනුව ඊයේ (8) නාවික මහ රෝහල වැලිසර දී සේවා වානිතා සාමාජිකාවන්ට සහ නිලධාරීන්ගේ ළමුන්ගේ සංගමයේ සාමාජික සමාජිකාවන් හට දෙවන වරටත් වෛද්‍ය සායනයක් පැවැත්විණි.

More
Archives