සේවා වනිතා පුවත්

28 Jul 2016

සේවා වනිතාවෝ එහි සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ සුවදුක් විමසයි
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිණි, යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මියගේ සංකල්පයකට අනුව සේවා වනිතා ඒකකය මගින් එහි සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ සුවදුක් සොයා බැලීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනු ලබයි.

More
Archives