සේවා වනිතා පුවත්

08 Jan 2016

නාවික හමුදා පෙරපාසල් සඳහා නව වසරට දූ දරුවන් බඳවා ගැනේ

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ගැමුණු පෙර පාසල සඳහා නව වර්ෂය වෙනුවෙන් ළමුන් බඳවා ගැනීම ජනවාරි මස 7 වන දින නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනී, යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම පෙර පාසල් පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරිණි.

More
Archives