සේවා වනිතා පුවත්

12 Nov 2015

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ කමිටු රැස්වීම නාවික හමුදා මූලස්ථාන නිලධාරී නිවස්නයේදී පැවැත්විණි

සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනි යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2015 නොවැම්බර් මස 11 වන දින නාවික හමුදා මූලස්ථානයේදී නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ කමිටු රැස්වීමක් පැවැත්විණි.

More
Archives