සේවා වනිතා පුවත්

29 Oct 2015

නාවික පෙ‍රපාසලේ දරු දැරියන් ලෝගෝස් හෝප් නෞකාවේ චාරිකාවක නිරතවෙයි

ශ්‍රී ලංකා නාවික ‍නෞකා ගැමුණු ආයතනයේ නාවික පෙරපා‍සලේ දරු දැරියන් 2015 ඔක්තෝබර් මස 28 වන දින කොළඹ වරායේ නැංගුරම්ලා ඇති ලොව විශාලතම පොත් නෞකාව වන ලෝගෝස් හෝප් නෞකාවේ චාරිකාවක නිරතවිය.

More

02 Oct 2015

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය ජාත්‍යන්තර ළමා දිනය සමරයි

ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනිය වන යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මියගේ මගපෙන්වීම යටතේ ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ගැමුණු ආයතනයේදී 2015 ඔක්තෝබර් මස 01 වන දින පවත්වන ලදී.

More

02 Oct 2015

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනය සමරයි

ලෝක වැඩිහිටි දිනය සමරනුවස් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ගැමුණු ආයතනයේ විවාහක නිවාස වල වෙසෙන නාවික පවුල්වල වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනිය වන යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඔක්තෝබර් මස 01 වන දින එම ආයතන පරිශ්‍රයේදී සිදු කරන ලදී. නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සාමාජිකාවන්ද එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

More
Archives