සේවා වනිතා පුවත්

10 Sep 2015

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය පිළිකා රෝගී දරුවන්ගේ සුවදුක් සොයා බලයි

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් සිදුකරනු ලබන තවත් එක් සමාජ සත්කාරක වැඩසටහනක් ලෙස, මහරගම පිළිකා රෝහලේ වාට්ටු අංක 16 හි නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන වයස අවුරුදු 12ට අඩු දරුවන් 25 දෙනෙකු වෙනුවෙන් ත්‍යාග පාර්සල් බෙදාදීම සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනී, යමුනා වි‍ජේගුණරත්න මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සැප්තැම්බර් මස 08 වන දින මහරගම පිළිකා රෝහලේදී පැවැත්විණි.

More

09 Sep 2015

සේවා වනිතා සභාපතිනිය ත්‍රිකුණාමළය නාවික පෙ‍රපාසලේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනිය වශයෙන් කටයුතු කරන යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මිය සැප්තැම්බර් මස 06 වන දින ත්‍රිකුණාමළය, ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා තිස්ස ආයතනයේ පිහිටි නාවික පෙරපාසලේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.

More
Archives