සේවා වනිතා පුවත්

02 Aug 2015

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනිය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනිය හමුවේ

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ නව සභාපතිනිය යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මිය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනිය එස් බස්නායක මහත්මිය 2015 ජූලි මස 30 වන දින හමුවිය.

More

02 Aug 2015

සේවා වනිතා සාමාජිකාවෝ නව සභාපතිනිය පිළිගනියි

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ 12 වන සභාපතිනිය වන යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මිය පිළිගැනීමේ උත්සවයක් නාවික හමුදා මූලස්ථාන නිලධාරී නිවාසයේදී ජූලි මස 24 වන දින පැවැත්වුණු අතර, නාවික හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී රියර් අද්මිරාල් රණසිංහ මහතාගේ බිරිඳ වන සන්ධ්‍යා රණසිංහ මහත්මිය විසින් ඇය උණුසුම් අයුරින් පිළිගන්නා ලදී.

More
Archives