ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව
ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නාවික හමුදාවට ශිෂ්‍යභට නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2017 පෙවරවාරි මස 28 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ.විමසීම් - 011-22151514                         ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නාවික හමුදාවට නාවිකයන් බඳවා ගැනේ.විමසීම් - 011-2215162
වැදගත් සිදුවීම්